آناتومی بدن انسان

آناتومی عضلات

ایجاد شده: 11/06/2016 - 14:08
آناتومی عضلات

زمانی که به عضلات فکر می کنیم، تمایل داریم که هر عضله را به عنوان یک واحد منفرد تصور نماییم. این طبیعی است، زیرا به نظر می رسد که یک عضله ی اسکلتی در قالب یک ماهیت مجرد عمل می کند، اما عضلات اسکلتی بسیار پیچیده تر از آن هستند.

اگر فرد بخواهد یک عضله را تشریح کند، ابتدا لایه ی خارجی آن را که از بافت پیوندی تشکیل شده است و اپی میوزیوم نامیده می شود، بر می دارد. این بافت اطراف عضله را پوشانده و آن را متصل به هم نگه می دارد.

 زمانی که اپی میوزیوم برداشته می شود، دسته های کوچکی از تارها مشاهده می شود که در یک غلاف بافت پیوندی پیچیده شده است.

Subscribe to RSS - آناتومی بدن انسان